-->

Keutamaan Isi dan Kandungan Surah Gafir

keutamaan isi dan kandungan Surah Gafir
Potongan ayat Surah Ghafir

Islam. Surah Ghafir adalah Surah ke - 40 dalam Al -Qur'an, Surah ini memilik 3 ( Tiga ) Nama yaitu Al - Mu'minun, Ghafir dan At- Tawl. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyyah dan terdiri dari 85 ayat, seperti halnya surah - surah yang lain surah Ghafir memiliki keutamaan isi dan kandungan tersendiri.

 Keutamaan Surah Gafir  

Surah ini disebut Gafir, didalamnya ada kisah seorang mukmin dari keluarga fir'aun. Surah - surah Hawaim ( yang diawali dengan ayat yang berbunyi" Hamim") turun setelah Surah Az- zumar. Ibnu Mas'ud mengatakan, " Ali Hamim " (  Surah - surah Hawamim ) adalah Surah Al - Qur'an

Ayat Ke - 4 
Diriwayatkan dari Ibnu abi Hatim dari Abu Malik,ayat berkenaan dengan Haris bin Qais As Sahmi yang selalu membantah Rasulullah saw,lalu turunlah ayat ini.

Ayat 12 Tiga Dosa Paling Besar
Amir bin Syurahbil ( dari Abdullha ) berkata. Aku bertanya kepada Rasulullah,' Doas apakah yang paling besar disisi allah ?. Rasulullah menjawab," kamu membuat bandingan bagi allah ( syirik ), sedangkan dialah yang menciptakanmu," Aku berkata, ' sesungguhnya dossa demikian memang besar. kemudian apalagi ? Rasulullah bersabda, " kemudian kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan berssama mu," Aku bertanya lagi,'kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, " Kamu berzina dengan istri tetanggamu. " ( HR. Muslim dalam Syahihnya, 124 )

Ayat 40. Kezaliman Pasti akan Dibalas
Rasulullah  saw bersabda, " Siapa yang menzalimi kehormatan saudaranya atau sesuatu lainnya, hendaknya dimaafkan pada hari ini juga sebelum tidak berlaku lagi Dinaa ataupun dirham karena jika dia mempunyai amalan shaleh, amalan shaleh itu akan diambil sesuai dengan perbuatan zalimnya, jika dia tidak mempunya kebaikan, kejelekan orang yang dizaliminya akan diambil dan ditanggungkan kepadanya." ( HR. Al - Bukhari )

Ayat 27.Orang yang Tidak diajak Bicara Oleh Allah Swt
Rasulullah saw bersabda, " Ada tigagolongan yang allah tidak akan mengajaknya bicara pada hari kiamat, yaitu orang yang sudah tua berzina, orang miskin tetapi sombong, dan pemimpin yang pendusta." ( HR. An Nasa'i )

Ayat 35 Hamba yang Sombong akan ada di Neraka
Harizah bin Wahb Al Khuza'i mengatakan bahwa Rasulullah saw beersabda," Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni Syurga ? yaitu setiap orang yang lemah dan diperlemah sekiranya dia bersumpah atas nama allah dan mengabulkannya." Maukah kalian Aku beeritahu tentang penghuni Neraka ? Yaitu setiap orang yang keras ( Hati ), Congkak dan Sombong."( HR.Bukhari )

Ayat 49. Kekekalan Penghuni Neraka
Abdullah bin Umar berkata bhwa Rasulullah saw bersabda, " Jika penghuni syurga menempati syurga dan penghuni Neraka menempati Neraka, kematian didatangkan hingga diletakan diantara syurga dan Neraka, setelah itu disembelih lalu penyeru menyerukan, " wahai penghuni syurga, tidak ada kematian dasn whai penghuni Neraka tidak ada kematian." penghuni syurga semakin senang dasn penghuni Neraka Semakin sedih." ( HR. Muslim )

Ayat 56. Kebodohan Orang Yahudi 
Diriwwayatkan oleh Abu Aliyah Bahwasanya orang - orang Yahudi mendatangi Rasulullah saw lalu mereka menyebut - nyebut Dajjal, lalu mereka berkata,'apakah mungkin kami kelak mengaguminnya karena karena yang dia bawa ? lalu turunlah ayat ini sebagai penjelas kebodohana mereka ( Lubabun Nuqul )

Ayat 53 - 58. Perintah Bersabar dan Bertasbih
Jabir bin Abdullah berkata,' kami sedang bersama Nabi saw saat beliau melihat rembulan pada malam purnama. kemudian beliau bersabda," Sesungguhnya kalian akan melihat rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. dan kalian itdak tidak akan berdesakan melihatnya. maka jika kalian mampu tidak melewatkan shalat sebelum terbit matahari dan sebe;um terbenamnya. lalukanlah, maka beliau membaca," Bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. ( QS. Qaf : 38)" (HR. Bukhari )

Ayat 66. Perintah untuk Berserah diri Hanya kepada Allah
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Walid bin Mughirah dan Syaibah bin Rabiah Berkata,' Wahai Muhammada tariklah ucapanmu dan kembalilah kepada agama nene moyangmu" lalu turunlah ayat ini.
yang artinya : " Katakanlah ( Muhammda )," Sungguh aku dilarang menyembah sesembahan yang kamu sembah  selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan - keterangan dasri Tuhanku, dasn aku diperintahkan agar berserah diri kepaada tuahn seluruh alam."

Ayat 77. Balasan Bagi Orang - Orang yang Sabar
Rasulullah saw bersabda," allah Swt berfirman, Wahai Anak Adam, jika kamu mampu bersabar dan mengharap Ridha - ku ketika guncangan pertama ujian, sungguh aku tidak ridha memberi mu balasan selain dari syurga." ( HR. Ibnu Majah )

Ayat 69 - 76. Mentauhidkan Allah
Rasulullah saw bersabda," aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan allah dasn beriman kepadaku serta dengan Al - Qur'an yang aku bawa, maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut , sungguh dia telah menjaga harta dsan jiwanya dari ( seranganku ) kecuali disebabkan hak islam, sedangkan hisab mereka diserahkan kepada allah." ( HR. MUslim )

Ayat 85. Kerugian Menjadi Orang Kafir.
anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,"kelak pada hari kiamat, orang kafir akan didatangkan dan dikatakan kepadany, " Bagaimanakah pendapatmu jika kamu mempunyai Emas sepenuh Bumi, apakah kamu hendak menebus keadaanmu yang sekarang ? Dia menjawab,' Ya ', kemudian diakatakan kepadanya. " Sungguh Aku telah meminta dengan sesuatu yang lebih daripada itu." ( HR. Bukhari )

LihatTutupKomentar